hadis tentang menuntut ilmu

KEwajiban setiap muslim untuk menuntut imu

Bagiin Yuk..